Przejdź do treści

Regulamin wewnętrzny strzelnicy

A.	INFORMACJE OGÓLNE

1.	Zarządca obiektu ustala niniejszy regulamin wewnętrzny jako uzupełnienie Regulaminu Strzelnicy dostępnego na tablicy informacyjnej w celu ujednolicenia zasad bezpieczeństwa panujących na strzelnicy. Za przestrzeganie zasad określonych w niniejszym dokumencie odpowiedzialny jest korzystający ze strzelnicy, a brak zastosowania się do zasad w nim panujących może skutkować usunięciem przez prowadzącego strzelanie osoby korzystającej z terenu obiektu.
2.	Na terenie obiektu, podczas strzelania zabrania się korzystania z telefonów komórkowych przez osoby strzelające. 
3.	Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych podczas jednoczesnej obsługi broni palnej tj. między innymi odbierania połączeń, pisania wiadomości, robienia zdjęć, kręcenia filmów oraz innych czynności związanych z obsługą urządzenia na stanowiskach strzeleckich. Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów przez korzystających ze strzelnicy (zarówno osoby strzelające jak i osoby towarzyszące) jest możliwe tylko i wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. własnych po uzyskaniu wcześniejszej zgody prowadzącego strzelanie. Wykonywanie nagrań i zdjęć do celów komercyjnych (w tym m.in. do wykorzystania przez portale i strony internetowe) jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy obiektu.
4.	Obiekt otwarty jest godzinach 10:00 – 18:00
5.	Korzystający z obiekty wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku za pomocą kamer monitoringu poprzez system monitorowania obiektu w celach zapewnienia bezpieczeństwa. Administratorem danych osobowych jest właściciel obiektu.
6.	Przebywanie na terenie obiektu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz regulaminu strzelnicy o którym mowa w rozdziale A. pkt.1.
7.	Na terenie alkoholu obowiązuje zakaz wnoszeni alkoholu, środków odurzających, broni przenoszonej w sposób skryty oraz innych, niebezpiecznych narzędzie np. noży, pałek itp

B.	PRZEMIESZANIA SIĘ PO OBIEKCIE

1.	Przemieszanie się po terenie strzelnicy może się odbywać tylko i wyłącznie po wyznaczonych do tego drogach komunikacyjnych, określonych w mapie obiektu, dostępnej na tablicy informacyjnej lub innymi ciągami komunikacyjnymi wyznaczonymi przez prowadzącego strzelanie.

C.	UBIÓR

1.	Na strzelnicy korzystającym zakazuje się używania obuwia typu klapki, sandały itp. Dopuszcza się używanie jedynie obuwia pełnego. Korzystającym zaleca się także korzystania z odzieży pełnej tj. spodni z długimi nogawkami oraz okryć wierzchnich z długim rękawem.

D.	BROŃ CZARNOPROCHOWA

1.	Korzystanie z broni czarnoprochowej wymaga uzyskania wcześniejszej zgody prowadzącego strzelanie.
Zabrania się poruszania po terenie strzelnicy z załadowaną bronią czarnoprochową załadowaną, dotyczy to także wstępu jak i opuszczania terenu strzelnicy.
2.	W przypadku tzw. niewypału, należy bezwzględnie odczekać co najmniej 30 sekund przed rozpoczęciem sprawdzenia broni.

E.	ZASADY OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

1.	Korzystający ze strzelnicy, na jej terenie broń palną, o ile jej wymiar i przeznaczenia na to pozwala przenosi w kufrach, futerałach lub kaburze. Broń przenoszona w kaburze musi posiadać zamek w tylnym położeniu, pustą komorę nabojową oraz posiadać odpięty magazynek nabojowy.
2.	Jeżeli broń nie posiada możliwości ustawienia zamka w tylnym położeniu, musi być bezwzględnie rozładowana tj. musi posiadać odpięty magazynek oraz posiadać pustą komorę nabojową.
3.	Broń umieszczona na stanowiskach strzeleckich musi być obowiązkowo wyposażona we wskaźniki bezpieczeństwa.
4.	Na terenie strzelnicy znajduje się, wskazy na mapie (tablica informacyjna), punkt bezpieczeństwa, który umożliwia osobom przychodzącym i posiadającym broń jej rozładowanie przed podejściem do strefy stanowisk strzeleckich, oraz jej załadowanie przy opuszczaniu obiektu. Ładowanie i rozładowywanie broni we wskazanym punkcie odbywa się może tylko i wyłącznie za wiedzą zgodą prowadzącego strzelanie.
5.	Ze względów bezpieczeństwa własnego jak i innych korzystających ze strzelnicy do poruszania się z załadowaną bronią na terenie obiektu upoważnieni są jej pracownicy, obsługa oraz aktualnie prowadzący strzelanie. 

F.	ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA STANOWISKACH STRZELECKICH

1.	Za bezpośrednią organizację strzelania odpowiedzialny jest prowadzący strzelanie, wyznaczony i posiadający akredytację zarządcy obiektu.
2.	Korzystanie z obiektu wymaga obecności prowadzącego strzelanie posiadającego akredytację o której mowa w pkt F.1.
3.	Prowadzący strzelanie wyznacza miejsce przebywania osobom towarzyszącym osobom strzelającym.
4.	W sytuacjach uzasadnionych prowadzący strzelanie może podjąć decyzje o zaprzestaniu dalszego strzelania oraz korzystania ze strzelnicy przez daną osobę, może to być spowodowane m.in. wywołaniem przez strzelającego sytuacji skrajnie niebezpiecznej, nie wykonywaniem poleceń prowadzącego lub z innych powodów, które w uznaniu prowadzącego strzelanie będą adekwatne do podjęcia takiej decyzji. Od decyzji prowadzącego strzelanie nie przysługuje żadne odwołanie, jest ona wiążąca i ostateczna. Prowadzący strzelanie jest upoważniony do usunięcia każdej osoby z terenu obiektu.

G.	KOMUNIKATY WYDAWANE PRZEZ PROWADZĄCEGO STRZELANIE
1.	NA STANOWISKA - wejść na stanowisko strzeleckie jest możliwie tylko i wyłącznie po tej komendzie.
2.	WYJĄĆ BROŃ - wyjąć broń z kabur, pokrowców itp., umieścić na stanowisku strzeleckim oraz włożyć wskaźnik bezpieczeństwa.
3.	ŁADUJ - załadować broń, przybrać postawę strzelecką i przygotować do strzelania, broń może być skierowane tylko i wyłącznie w kierunku tarczy.
4.	START - można strzelać,
5.	STOP -  bezwzględnie przerwać strzelanie, pozostać w postawie strzeleckiej i oczekiwać na dalsze komendy prowadzącego.
6.	ROZŁADUJ - rozładować broń, umieścić ją na stanowisku strzeleckim z założonym wskaźnikiem bezpieczeństwa i oczekiwać na jej sprawdzenia przez prowadzącego strzelanie.
7.	SCHOWAĆ BROŃ -  można schować broń do kabur, pokrowców itp.
8.	DO TARCZ – można opuścić stanowiska strzeleckie, pozostawiając broń rozładowaną, z założonymi wskaźnikami bezpieczeństwa oraz pójść do tarcz.
9.	Osoba pełniąca obowiązki prowadzącego strzelanie może używać innego zestawu komend, dostosowanego do rodzaju zajęć i jego uczestników. W przypadku podejrzenia, że uczestnicy zajęć nie rozumieją komend, przed rozpoczęciem strzelania zostaną pouczeni o ich znaczeniu.

H.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.	W kwestiach nieujętych w tym regulaminie zastosowanie mają kolejno: Regulaminu Strzelnicy dostępnego na tablicy informacyjnej, przepisy wynikające z Ustawy o broni i amunicji oraz przepisy wynikające z prawa powszechnego w tym innych ustaw, rozporządzeń i przepisów dotyczących broni palnej.