Przejdź do treści

Statut

Statut Stowarzyszenia
ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB STRZELECKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie Świętokrzyski Klub Strzelecki, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Gózd położona w Gminie Łączna, w województwie Świętokrzyskim.
 4. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego.
 5. Dla realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski, z zachowaniem i uwzględnieniem przepisów panujących w danym kraju.
 6. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 8. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba może prowadzić działalność gospodarczą.
 9. Stowarzyszenie może posiadać własne znaki organizacyjne jak np. logo oraz używać pieczęci, a także wydawać legitymacje i odznaczenia.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 • 2
 1. Celem stowarzyszenia jest:
  1. promocja, popieranie, popularyzacja, organizacja oraz ułatwianie dostępu do uprawiania strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej, militariów oraz rekonstrukcji historycznych;
  2. poszerzanie wiedzy i edukowanie, przede wszystkim w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej, militariów, rekonstrukcji historycznych oraz ratownictwa i pierwszej pomocy oraz prawa związanego z tymi zagadnieniami;
  3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
  4. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, zwłaszcza umiejętności strzeleckich, obsługi broni palnej i innej, pierwszej pomocy;
  5. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  6. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  7. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  8. wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowych, zwłaszcza związanych ze strzelectwem i bronią palną;
 • 3

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej wyodrębnia Zarząd w swoich uchwałach.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie lub udział w wykładach, prelekcjach, szkoleniach, treningach, kursach, spotkaniach, pokazach, wystawach, piknikach, zawodach, rekonstrukcjach historycznych lub innych imprezach zbieżnych tematycznie z celami Stowarzyszenia;
  2. budowanie i zarządzanie narzędziami edukacyjnymi, informacyjnymi, organizacyjnymi lub innymi wspomagającymi cele Stowarzyszenia;
  3. zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej odnośnie strzelectwa, broni palnej oraz kolekcjonerstwa broni;
  4. organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;
  5. współdziałanie z władzami publicznymi, występowanie z opiniami do organów administracji publicznej, wsparcie władz w pozytywnym kształtowaniu aktów prawnych i pokrewnych w tematach zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
  6. współpraca z innymi organizacjami lub podmiotami, muzeami, grupami rekonstrukcyjnymi, klubami sportowymi, a także osobami fizycznymi w celu realizacji celów statutowych;
  7. współpraca ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi w celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci, młodzieży oraz osób uczących się;
  8. uzyskiwanie, przygotowanie i utrzymanie zaplecza technicznego, zwłaszcza systemów informatycznych, strzelnic, strzelnic pneumatycznych, sal wykładowych oraz miejsc spotkań.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 • 4
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

 • 5

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo Polskie, która złoży pisemną deklarację.
 2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo do: biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia, korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, uczestniczenia w walnych zebraniach członków, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek.
 • 6
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji pomocy stowarzyszeniu przez zainteresowany podmiot.
 • 7
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się, po przyjęciu w tej sprawie uchwały przez Zarządu, uchwała ta podejmowana jest na wniosek co najmniej 2 członków zwyczajnych stowarzyszenia w sprawie nadania wybranej osobie statusu członka honorowego.

 

 • 8
 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi posiadają bierne i czynne prawo wyborze, tak jak członkowie zwyczajni i są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi, są zwolnieni ze składek członkowskich.

 • 9
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, wykluczenia przez Zarząd:
 2. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku,
 3. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku.
 5. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 • 10
 1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 5. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia tj. Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 10 lat.


Walne Zebranie Członków

 • 11
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 10 lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy, na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
 • 12
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 

Zarząd

 • 13
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu przez członków zarządu, pozostali członkowie zarządu posiadają tytułu wiceprezesów.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 5. Członkowie zarządu w zamian za swój wkład są zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 • 14
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania,
  8. ustalanie wysokości składek członkowskich.


Komisja Rewizyjna

 • 15
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej w zamian za swój wkład są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 • 16
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określonym

 

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

 • 17
 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, dotacje, subwencje, udziały, lokaty, dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


Sposób reprezentacji

 • 18
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest każdy z członków zarządu indywidualnie.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 • 19

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.